بیمه مسولیت پزشکی کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات

بیمه مسئولیت پزشکی

بیمه مسولیت پزشکی جبران خسارت ناشی مسؤلیت مدني حرفه ای بیمه گذار (پزشک یا پیراپزشک) در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت، ویا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند.

 

برای صدور یا تمدید بیمه نامه خود با کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات به شماره  ۰۹۱۳۲۱۱۹۰۵۳ ۰۳۱۳۲۶۶۶۸۱۸ تماس حاصل نمایید، بدون نیاز به حضور شما بیمه صادر و ارسال میگردد.