قرارگاه خاتم الاصیاء ارتش

اگر چه دورترین یا قدیمیترین نشانه پدافند هوایی در ایران، وجود آتشبارهای ضد طیاره در نیروی زمینی ارتش و مجهز به توپهای ۵۷ میلیمتری ساخت کارخانه بوفرس سوئد میباشد. اما در واقع در سال ۱۲۹۷ خورشیدی پس از ظهور هواپیما با قدرت آتش و احساس خطر از سوی آسمان در جنگ اول جهانی فکر دفاع هوایی در ایران نیز به وجود آمده است.