ماه : می 2019

بیمه مسولیت پزشکی کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات

بیمه مسولیت پزشکی کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات
بیمه مسولیت پزشکی جبران خسارت ناشی مسؤلیت مدني حرفه ای بیمه گذار (پزشک یا پیراپزشک) در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت، ویا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند.   برای صدور یا تمدید بیمه نامه خود با کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات به شماره  09132119053 03132666818 تماس حاصل نمایید، بدون نیاز به حضور شما بیمه صادر و ارسال میگردد.
بیشتر بخوانید